Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst VAN OPDRACHT

Bewerking augustus 2022

 

Deze overeenkomst is gebaseerd op een overeenkomst onder nummer

90821.25537.1.0 d.d. 1 juni 2021 die de Belastingdienst heeft gepubliceerd.

De geel gemarkeerde tekst in die modelovereenkomst is ongewijzigd

overgenomen, alleen de woorden opdrachtgever en opdrachtnemer zijn

vervangen door Beeper en Helper. Aanpassingen in de andere tekst gaan

volgens ons niet in tegen de gele tekst.

 

Aanpassing, voor helpers die gebruik willen maken van de voordelen van het platform van Beep

For Help, en met name:

 

1 de mogelijkheid binnen een half uur bij hulpzoekers op de stoep te kunnen staan met de vraag:

”hoe kan ik u helpen?”

 

2 een minimum aan administratie te hoeven doen, omdat het platform

– laat zien welke hulpvragen er wanneer zijn,

– deze overeenkomst genereert en (nadat helper de opdracht accepteert) van 2 digitale handtekeningen voorziet en direct naar beide contractspartijen stuurt,

– de factuur opmaakt en verzendt,

– de betaling afhandelt

waardoor helpers sneller geheel zelfstandig kunnen opereren

 

3 ook snel en betrouwbaar hulp kan worden gegeven aan hulpzoekenden met een minimum aan

digitale, mentale en fysieke vaardigheden door vereenvoudiging van de hulp oproep (druk op de

hulpvraag knop) en hantering van een op de app duidelijk zichtbaar vast starttarief en vast tarief per minuut.

 

Modelovereenkomst geen werkgeversgezag

Overeenkomst van Opdracht

Partijen:

<volledige naam beeper> , wonende te <plaats en postcode beeper>

aan de <woonadres beeper>, hierna te noemen: Beeper

en

Beep For Help B.V., gevestigd te Amsterdam, 1077 AR aan de Apollolaan 151, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <volledige naam helper>, hierna te noemen: Helper

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

 

Overwegende dat:

a. Beeper vaak zo lang mogelijk zelfstandig wenst te blijven wonen en behoefte heeft aan hulp bij alle activiteiten die zonder specifiek diploma mogen worden verricht zoals, hond uitlaten, zolder opruimen, boodschappen doen, loodgieter, dokter of tandarts bellen, strijken, schoonmaken, plantjes in de tuin zetten, voorlezen, lampen indraaien, etc., etc.  Met uitzondering van de wet overtredende, gevaarlijke, erotische of seksuele werkzaamheden.

b. Beeper in het kader hiervan behoefte heeft aan <categorieën hulpaanvraag> <omschrijving hulpaanvraag>

c. Helper als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren.

d. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7: 400 e.v. BW.

e. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin de arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

f. Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst onder nummer 90821.25537.1.0 d.d. 1 juni 2021 opgestelde modelovereenkomst.

g. Partijen de voorwaarden waaronder Helper zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

h. Beep For Help B.V. hoopt en verwacht hiermee nieuwe markten aan te boren, omdat veel ingewikkeldheden zijn geautomatiseerd en doordacht en uit handen genomen. Zodat de toenemende (mantel)zorgvraag beter vervuld kan worden. 

 

Partijen komen het volgende overeen:

 

Artikel 1 De opdracht

1.1. Helper verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden

te verrichten <categorieën hulpaanvraag> <omschrijving hulpaanvraag>

 

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

2.1. Helper accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.2. Helper deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Beeper plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Helper zich naar de arbeidstijden bij Beeper.

2.3. Beeper verstrekt Helper alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

2.4. Helper is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Beeper. Beeper kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

 

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

3.1. De opdracht vangt aan op <datum hulpaanvraag> en wordt aangegaan voor de duur van de op het platform ingevulde activiteit.

3.2. Beeper verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Helper ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 4 Nakoming en vervanging

4.1. Indien de Helper op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Helper de Beeper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.2. Helper zal dan aanbieden desgewenst een andere Helper op te beepen.

 

Artikel 5 Opzegging overeenkomst

5.1. De Beeper kan de opdracht na dit met Helper te hebben besproken op elk moment stopzetten door op de stopknop in de app te drukken en het algoritme brengt dan na 5 minuten afrondingstijd geen kosten meer aan de Beeper in rekening.

 

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling

6.1. Beeper betaalt Helper € 3,60 starttarief en € 0,36 per minuut inclusief eventueel verschuldigde BTW.

6.2. Helper zal voor de verrichte werkzaamheden aan Beeper een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

6.3. Beeper betaalt het gefactureerde bedrag aan Helper middels de faciliteit die de app biedt.

6.4. Ingeval hulpmiddelen van Beeper of Helper noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, kunnen partijen hierover afspreken wie wat betaalt en dit buiten de app met elkaar afrekenen. Het uitgangspunt is dat Beeper de hulpmiddelen heeft die Helper nodig heeft. (de riem om de hond uit te laten en de reservelamp)

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid bij schade/letsel

7.1 Partijen spreken af dat hun beider aansprakelijkheid voor materiële en letselschade is beperkt tot wat de verzekering te dier zake uitbetaalt.

 

Artikel 8 Verzekeringen

8.1 Beep For Help B.V. heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (mede voor haar werknemers) bij Nationale Nederlanden. Het eigen risico bedraagt €100,- voor de Beeper.

 

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze

9.1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

 

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

10.1. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

In tweevoud,

 

Te Amsterdam op <datum helper accepted>

 

…………………………                                                    …………………………

Beeper                                                                      Helper

 

Beoordeling overeenkomst Algemeen | directe inhuur en geen werkgeversgezag

De Belastingdienst heeft, in samenwerking met VNO-MKB / MKB-Nederland, bijgaande

modelovereenkomst opgesteld. U kunt deze als modelovereenkomst gebruiken in situaties waarin

sprake is van directe inhuur én werkgeversgezag ontbreekt. Deze modelovereenkomst is algemeen

geformuleerd, waarbij als uitgangspunt geldt dat de mogelijkheid van de opdrachtgever ontbreekt

om leiding te geven en toezicht te houden op de werkzaamheden van de opdrachtnemer.

Vanwege het ontbreken van dit werkgeversgezag, oordeelt de Belastingdienst over werken

volgens deze modelovereenkomst dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte

dienstbetrekking).

 

Partijen kunnen -voordat de (eerste) uitbetaling plaatsvindt- ervoor kiezen de fictieve

dienstbetrekking van ‘gelijkgestelden’ en ‘thuiswerkers’ buiten toepassing te laten (zie

Overwegende, onder e).

 

Bij werken volgens de bijgevoegde modelovereenkomst mogen partijen erop vertrouwen dat geen

sprake is van een arbeidsovereenkomst. Met uitzondering van de onder punt twee van deze

toelichting genoemde situaties (fictieve dienstbetrekkingen) is de opdrachtgever bij (feitelijk)

werken volgens deze modelovereenkomst niet verplicht loonheffingen af te dragen of te

voldoen.

 

Toelichting bij deze beoordeling

Uitgangspunt van deze modelovereenkomst is dat de opdrachtnemer buiten dienstbetrekking aan

de slag gaat. Dit betekent dat de opdrachtnemer en de opdrachtgever zich niet zo moeten

gedragen dat een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) ontstaat. Mocht hiervan (toch)

sprake zijn, dan zijn loonheffingen verschuldigd.

 1. Geen arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking)

Een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) ontstaat, kort gezegd, als:

 1. het werk door een persoon zélf moet worden gedaan (vervanging mag niet); én
 2. door de opdrachtgever aangegeven kan worden hoe het werk moet worden verricht (de

vrijheid is beperkt); én

 1. een vergoeding wordt betaald voor de verrichte werkzaamheden.

Er ontstaat alleen een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) als aan alle drie

voorwaarden is voldaan. Partijen kunnen het ontstaan van een arbeidsovereenkomst (echte

dienstbetrekking) niet uitsluiten door (vooraf) in een overeenkomst aan te geven dat zij deze niet

willen. Mochten zij geen arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) wensen aan te gaan, dan

is ten eerste van belang dat hetgeen partijen met elkaar afspreken in de modelovereenkomst niet

ertoe leidt dat is voldaan aan bovengenoemde voorwaarden. Ten tweede is vervolgens belangrijk

dat partijen feitelijk ook werken zoals zij in de overeenkomst hebben afgesproken.

Deze algemene, nog niet concreet ingevulde modelovereenkomst is zodanig verwoord, dat aan de

tweede voorwaarde (gezag) niet is voldaan. Zie hiervoor artikel 2 van de overeenkomst. De

opdrachtgever mag alleen aanwijzingen en instructies geven met betrekking tot wat de

opdrachtnemer gaat doen (inspanning of resultaat) en niet hoe de werkzaamheden worden

verricht. Een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) kan worden uitgesloten, mits

opdrachtgever en opdrachtnemer zich nogmaals (feitelijk) ook gedragen zoals zij in de

overeenkomst hebben afgesproken. In dit geval mag de opdrachtgever bij deze

modelovereenkomst ervan uitgaan dat geen loonheffingen zijn verschuldigd.

 

 1. Voorbehoud overige fictieve dienstbetrekkingen

Deze algemene modelovereenkomst is specifiek opgesteld voor situaties, waarin sprake is van

directe inhuur én werkgeversgezag ontbreekt. Deze overeenkomst kan niet worden gebruikt voor

situaties, waarin andere fictieve dienstbetrekkingen van toepassing kunnen zijn.

 

Dat is het geval bij:

– Aanneming van werk

– Tussenpersonen, agenten

– Stagiaires

– Meewerkende kinderen

 

– Bestuurders van lichamen

– Sekswerkers

– Topsporters

– (Partners van) houders van een aanmerkelijk belang, die arbeid

verrichten voor het desbetreffende lichaam

– Artiesten en beroepssporters die werken op basis van een overeenkomst van korte

duur

– Bemanning van vissersvaartuigen (deelvissers)

– Werken via tussenkomst van een derde (intermediair).

Voor deze gevallen kan de opdrachtgever aan deze modelovereenkomst niet de zekerheid

ontlenen dat hij geen loonheffingen is verschuldigd.

 1. Zekerheid onder voorwaarde conform feitelijke uitvoering

De zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen geldt

alleen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in deze

modelovereenkomst. Slechts op grond hiervan kan ervan worden uitgegaan dat geen sprake is

van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking).

 1. Geen oordeel over ondernemerschap inkomstenbelasting of gevolgen voor de

omzetbelasting en vennootschapsbelasting

Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen om de vraag te kunnen beantwoorden

of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen.

De Belastingdienst kan op basis van deze modelovereenkomst geen oordeel geven over de

vraag of iemand ondernemer is in de inkomstenbelasting.

Ook kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting.

In geval deze overeenkomst gebruikt wordt door een niet-natuurlijk persoon is (zoals een

besloten vennootschap), dan houdt het oordeel slechts in dat de opdrachtgever geen

loonheffingen verschuldigd is. Dit oordeel heeft geen betekenis voor de vennootschapsbelasting.

Ook ten aanzien van overige specifieke (niet fiscale) wet- en regelgeving, kan de Belastingdienst

geen oordeel geven.

 1. Gebruik kenmerknummer modelovereenkomst en verwijzing

Deze modelovereenkomst is bij de Belastingdienst op 1 juni 2021 geregistreerd onder

nummer 90821.25537.1.0.

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst, moet de

daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende

nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:

“Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 01-06-2021

onder nummer 90821.25537.1.0.opgestelde modelovereenkomst.”

 

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de

door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat

geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan.

 1. Gemarkeerde bepalingen, aanvullingen en wijzigingen

In deze overeenkomst zijn bepaalde artikelen gemarkeerd. Deze bepalingen bevatten

voorwaarden, die van belang zijn bij het bepalen of sprake is van het ontbreken van een

 

dienstbetrekking. Deze bepalingen mogen dan ook niet worden gewijzigd. Mochten deze

gemarkeerde bepalingen (toch) worden gewijzigd, dan kan na wijziging in elk geval niet meer

de zekerheid worden ontleend dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of

te voldoen.

 

De niet-gemarkeerde artikelen mag u wel aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, mits

deze niet in strijd komen met de gemarkeerde artikelen en/of het karakter van de

modelovereenkomst. Hetzelfde geldt voor het van toepassing zijn/verklaren van niet bij het

verzoek aan de Belastingdienst voorgelegde voorschriften, algemene voorwaarden etc.

 1. Geldigheidsduur beoordeling

De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst in samenwerking met VNO-NCW en MKB

Nederland opgesteld. Tussentijdse evaluatie van het gebruik van de modelovereenkomst kan

aanleiding vormen om de overeenkomst aan te passen.

Het oordeel over deze modelovereenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen

vanaf de datum van opstelling, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of

regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie en gewijzigd beleid kan aanleiding zijn

het oordeel over deze modelovereenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de

Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.

 1. Geen aansprakelijkheid schade

De Belastingdienst heeft in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland deze

modelovereenkomst uitsluitend opgesteld met het oog op het geven van zekerheid voor het

werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst en VNO-

NCW en MKB Nederland zijn niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het

gebruik van het model.